Webserver med esp32

Målet er å implementere en webserver på en esp32 som presenterer en nettside som viser verdien på den interne hall effekt sensoren.

Utstyr

 • Esp32 wroom 32
 • Kabel USB-A til USB micro

Kode

Sensor.py

Data objektet inneholder sensor verdiene. Timer objektet er satt opp til å hente data hvert sekund og kaller getNewSensorValue metoden. Når 300 verdier er lagt inn i listen så fjerner vi det første objektet i listen.

getSensorValues metoden returnerer sensorverdiene til webserver koden.

import esp32
from machine import Timer

class Sensor:

  data = []
  timer: Timer = Timer(0)

  def __init__(self):
    self.timer.init(period=1000, mode=Timer.PERIODIC, callback=lambda t:self.getNewSensorValue() )

  def getSensorValues(self):
    return self.data

  def getNewSensorValue(self):
    val = esp32.hall_sensor()
    self.data.append(val)
    if len(self.data) > 300:
      self.data.pop(0)

Webserver.py

app objektet initialiserer Microdot som jeg har brukt for å sette opp stiene for å returnere data, chart.js koden og index.html filen.

I konstruktoren så kobles det opp mot WIFI og så startes microdot webserveren på port 80.

import json
import network
from microdot import Microdot, Response, send_file
from sensor import Sensor
from props import Properties

app = Microdot()
sensor = Sensor()

class Webserver:

  properties = None

  def __init__(self, properties: Properties) -> None:
    self.properties = properties
    wifi = network.WLAN(network.STA_IF)
    wifi.active(True)
    wifi.connect(properties.getSsid(), properties.getPassword())
    while wifi.isconnected() is False:
      pass
    print(wifi.ifconfig())
    app.run(port="80")

@app.route('/', methods=['GET'])
def indexRoute(request):
  return send_file("/index.html")

@app.route('/data', methods=['GET'])
def dataRoute(request):
  response = Response(json.dumps(sensor.getSensorValues()))
  return response

@app.route('/chart.js', methods=['GET'])
def staticChartjs(request):
  return send_file("/chart.js")

Props.py

Her lastes egenskap filen inn og dataene gjøres tilgjengelig. Egenskap filen er lagret i properties/application.properties og ligger ikke i github kodenbasen fordi den inneholder passord og ssid til wifi nettverket mitt. Filen skal se slik ut

ssid:<SSID>

passwd:<Passord>

class Properties:
  SSID_PROPERTY_NAME = "ssid"
  PASSWD_PROPERTY_NAME = "passwd"
  ENCODING = "utf8"
  PROP_SEPARATOR = ":"

  properties = {}

  def __init__(self) -> None:
    with open('properties/application.properties', 'r', encoding=self.ENCODING) as file:
      for line in file:
        vals = line.split(self.PROP_SEPARATOR)
        self.properties[vals[0]] = vals[1].replace('\n', ' ').replace('\r', '').replace(' ','')
    print(self.properties)

  def getProperty(self, propertyName):
    return self.properties[propertyName]

  def getSsid(self):
    return self.getProperty(self.SSID_PROPERTY_NAME)

  def getPassword(self):
    return self.getProperty(self.PASSWD_PROPERTY_NAME)

Main.py

Her initialiseres prosjektet. Dette er koden som startes opp. I micropython så kjøres boot.py først og så main.py. I dette prosjektet så er det ikke noe kode i boot.py

from props import Properties
from webserver import Webserver

print("Read properties")

properties = Properties()

webServer = Webserver(properties)

while True:
  pass

Index.html

Dette er html filen som returneres på roten. Her hentes chart.js bibloteket på /chart.js og data fra /data stiene.

Her kjører vi en timer som henter data hvert andre sekund og oppdaterer linjediagrammet.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>Hall effecct sensor values</title> 
 </head>
 /chart.js
 <body>
   <h1>Hall effect sensor values</h1>
   <div id="chart" style="max-width:100%;max-height:700px">
   <canvas id="chartCanvas"></canvas>
   </div>
   <script>
    
    function getData() {
     var xhttp = new XMLHttpRequest();
     xhttp.onreadystatechange = function () {
      if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
       var json = JSON.parse(this.response);    
       updateChart(json); 
      }
     };
     xhttp.open("GET", "/data", false);
     xhttp.send();   
    }  

    const ctx = document.getElementById('chartCanvas');

    var chart = new Chart(ctx, {
      type: 'line',
      data: {
       labels: Array.from({ length: 300 }, (value, index) => index),
       datasets: [{
        label: 'Value',
        data: [],
        borderWidth: 1,
        fill: false,
        borderColor: 'rgb(75, 192, 192)',
        tension: 0.1        
       }]
      },
      options: {
       scales: {
        y: {
         beginAtZero: true
        }
       },
       animation: {
        duration: 0
       },
       hover: {
        animationDuration: 0
       },
       responsiveAnimationDuration: 0
      }
     });

    window.setInterval(getData, 2000);

    function updateChart(values) {
     chart.data.datasets[0].data = values;
     chart.update();
    }

  </script>
 </body>
 </html>

Resultat

På min PC starter den opp på ip 192.168.10.129 og her er resultatet. Har kjørt en magnet over for å se at hall effekt sensoren fungerer. Dette er alle relative verdier, ikke i noen enhet.

Konklusjon

Relativt enkelt å utvikle, liker micropython selv om det ikke er alt med python jeg liker. Skal lage en beskrivelse for å sette opp utviklingsmiljøet i visual studio code, men det blir senere.